Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden en/of feitelijke rechtsbetrekkingen van HB Watertechnologie, HBWT, HB Tuintechniek V.O.F., HB Tuintechniek en HB advies  (hierna: HBWT). Het door de opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden worden betrokken.
2. De toepasselijkheid van de door de Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Afwijking of soepele toepassing van de algemene voorwaarden door HBWT doet niet af aan de toepasselijkheid van de voorwaarden. HBWT kan alsnog directe naleving van de voorwaarden eisen.
4. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.
5. HBWT behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 2. Offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2. Een samengestelde prijsopgave geeft geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
3. Als de offerte niet wordt aanvaard, heeft HBWT het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om de offerte uit te brengen bij opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtgever is verplicht de offerte met alle bijbehorende stukken binnen acht dagen terug te zenden.
4. Prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

Artikel 3. Overeenkomsten
1. (Mondelinge) afspraken binden HBWT eerst nadat deze schriftelijk door HBWT zijn bevestigd / zodra HBWT met instemming van de opdrachtgever een aanvang van de uitvoering heeft gemaakt.
2. Opdrachten dienen vergezeld te gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de opdracht. De omvang van de verplichtingen van HBWT wordt uitsluitend bepaald door hetgeen schriftelijk is bevestigd in de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
3. Wijzigingen in een eenmaal schriftelijk verstrekte opdracht zijn voor HBWT pas bindend, indien deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.
4. Wanneer HBWT op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden verricht, die buiten de inhoud van de reeds overeengekomen werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden door de opdrachtgever aan HBWT worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van HBWT. HBWT is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 4. Betaling
1. HBWT is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de opdrachtgever een voorschot te verlangen, welk voorschot maximaal 50% van het totale factuurbedrag zal bedragen.
2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, in euro’s middels storting of overmaking op een door HBWT aangewezen bank- of girorekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op.
3. Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door HBWT laat uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van HBWT zijn uit deze transactie verkregen
vordering(en) op derden aan HBWT cederen. Opdrachtgever verleent HBWT reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.
4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
5. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening - in en buiten rechte - voor rekening van de opdrachtgever.
6. HBWT heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop de Opdrachtgever al hetgeen hij aan HBWT verschuldigd is heeft voldaan.
7. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.
8. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van HBWT en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens HBWT onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht
1. HBWT zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft HBWT het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever zal zorg dragen dat HBWT tijdig kan beschikken: over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals gegevens en informatie met betrekking tot ligging van kabels, buizen en/of leidingen, vergunningen, ontheffingen, KLIC meldingen, schoongrond verklaringen en beschikkingen, zonodig in overleg met HBWT); het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd; en over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materieel en/of hulpmiddelen. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens of goederen niet tijdig aan HBWT zijn verstrekt, heeft HBWT het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan HBWT de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5. Indien door HBWT of door HBWT ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of op een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de
opdrachtgever in de regel kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor het schoonmaken en schoonhouden van de openbare weg voor, tijdens en na werkzaamheden waarbij de openbare weg gebruikt wordt. Indien de opdrachtgever dit nalaat is HBWT te allen tijde bevoegd zelf het schoonmaken en schoonhouden van de openbare weg te verzorgen. De kosten die zij hiervoor maakt brengt zij in rekening bij de opdrachtgever.
7. Opdrachtgever zorgt voor de plaatsing van waarschuwingsborden e.d., tenzij anders overeengekomen.
8. Het is HBWT toegestaan foto’s te maken van de opdrachten al dan niet verstrekt door derden en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden.
9. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van HBWT krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
10. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.
11. Opdrachtgever mag materialen die HBWT wil gebruiken vóórdat deze verwerkt worden voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als HBWT hierdoor schade lijdt, komt deze schade voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal HBWT de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. In afwijking van lid 3 zal HBWT geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan HBWT kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Levertijd
1. De levertijd wordt door HBWT bij benadering vastgesteld en is nimmer een fatale termijn.
2. Bij vaststelling van de levertijd gaat HBWT er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
3. De levertijd loopt vanaf het moment dat over alle technische details overeenstemming is bereikt en alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van HBWT, de overeengekomen betaling is ontvangen én aan alle overige voorwaarden voor de uitvoering van
de opdracht is voldaan.
4. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke HBWT bekend waren toen hij de levertijd vaststelde, kan HBWT de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de
planning van HBWT kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
5. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van HBWT kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
6. Als er sprake is van opschorting van de verplichtingen door HBWT wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van HBWT kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
7. Een project wordt geacht te zijn opgeleverd indien het in gebruik wordt genomen door opdrachtgever en/of wanneer de opleverlijst is afgegeven en voor akkoord is ondertekend door opdrachtgever.

Artikel 8. Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, HBWT gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en HBWT zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is HBWT niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
3. HBWT zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom
1. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt  HBWT de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.
2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van HBWT ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van HBWT niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan HBWT een boete verschuldigd van € 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op heerste verzoek binnen de door HBWT gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan HBWT een boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 10. Klachten
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan HBWT. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat HBWT in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal HBWT de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden.
3. Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
4. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken van de door HBWT geleverde goederen zijn geen klachten mogelijk, anders dan bij directe levering.
5. Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.
6. Marmer, graniet en natuursteen worden verkocht met hun natuurlijke gebreken. Hun oorsprong en kleur worden bepaald door het monster, dat slechts als benaderende gelijkenis wordt verstrekt zonder dat identieke kleur en benadering van de levering door de klant kunnen worden geëist. Een afwijking van de dikte of de vlakheid is in de bedrijfstak van de steenbewerking aangenomen en kan in geen geval rede geven tot enige klacht. Op maatvoering dienen afwijkingen te worden geaccepteerd. Hiervoor refereren we naar de Europese normen (NENNORMEN).

Artikel 11. Garanties
1. Op geleverde goederen is HBWT nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan HBWT verstrekte garantie. Alle andere garantiebepalingen zal HBWT in haar opdrachtbevestiging vermelden.
2. HBWT is nimmer gehouden garantie op bomen en/of planten te verstrekken, tenzij HBWT van de geleverde bomen en/of planten een schriftelijke garantiebepaling aan de opdrachtgever heeft overlegd en deze bepalingen door de opdrachtgever strikt zijn opgevolgd.
3. De garantie is niet van toepassing indien er gebreken en/of schade ontstaat door: onjuist onderhoud; onjuist gebruik; moedwillige nalatigheid; storm (= wind met grotere windsnelheid dan 26 m/sec.) brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen,
schade door derden, vandalisme of elke vreemde oorzaak; abnormale milieuverontreinigingen, welke inhouden doch zich niet beperken tot agressieve atmosfeer, schadelijke gassen, dampen en/of chemicaliën; zouthoudende atmosfeer of elk ander contact met zout water; buitensporige temperaturen, welke niet worden veroorzaakt door het klimaat; gebreken van bouwkundig aard, waaronder begrepen werking van de constructie en/of verlies van samenhang van de ondergrond.

Artikel 12. Overmacht
1. HBWT heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
2. Onder het in lid 1 genoemde worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van HBWT niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import of handelsbeperkingen.
3. De overeenkomst kan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen, als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade. HBWT is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13. Ontbinding
1. HBWT is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de HBWT ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van HBWT kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan HBWT gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
3. Voorts is HBWT bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van HBWT kan worden gevergd.
4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van HBWT op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. HBWT de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Indien HBWT tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging -indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het HBWT vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Rechterlijke tussenkomst danwel ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De vorderingen van HBWT op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk
opeisbaar.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
1. HBWT is niet aansprakelijk voor schade, als gevolg van enig verzuim van HBWT in de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever of voor enige schade, die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering door of vanwege HBWT verrichte werkzaamheden, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HBWT of zijn ondergeschikten.
2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van HBWT aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan HBWT toegerekend kunnen worden; en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
3. Indien HBWT aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van HBWT in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
5. In afwijking van het vorenstaande lid wordt bij een opdracht/overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
6. HBWT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld HBWT of zijn ondergeschikten.
8. HBWT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien HBWT bij de uitvoering van de overeenkomst is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, waaronder tevens begrepen gegevens en informatie met betrekking tot ligging van kabels, buizen en/of leidingen, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor HBWT kenbaar behoorde te zijn. Hieronder wordt ook begrepen schade ontstaan door niet of niet tijdige levering van door de opdrachtgever zelf te leveren materialen, c.q. werkzaamheden.
9. HBWT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vervuilde grond, verborgen asbest en/of andere chemicaliën, b.v. olielekkage, veroorzaakt door graafwerkzaamheden, waarbij oude olievaten bloot komen of door lekkage van de machines zelf, tevens aanvaardt HBWT geen enkele aansprakelijkheid voor waterverontreiniging veroorzaakt door hiervoor genoemde, hetzij bij het aannemen, uitvoeren of uitbesteden van werken.
10. HBWT verplicht opdrachtgever bij het verstrekken van een opdracht een KLIC melding te doen, bij het falen van de juiste gegevens in de desbetreffende KLIC melding aanvaardt HBWT geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan kabels en leidingen en de daar uit voortvloeiende kosten.
11. HBWT zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden indien werkzaamheden, zoals door opdrachtgever gewenst worden, en welke door HBWT na melding niet raadzaam worden geacht.
12. HBWT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor wit uitslaande materialen veroorzaakt door salpeterzuur, de aanwezigheid van ongedierte en de daar uit voort vloeiende schades, verzakkingen en/of trilschades, schade ontstaan door of ten gevolgen van
gereedschappen en/of materieel wat door HBWT om niet aan derden is uitgeleend, of indien na het kandelaberen de bomen alsnog verloren gaan.
13. HBWT staat niet in voor gebreken die na oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid.

Artikel 15. Vrijwaringen
1. De opdrachtgever vrijwaart HBWT voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Indien de opdrachtgever aan HBWT informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
2. De opdrachtgever vrijwaart HBWT voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. derden. Opdrachtgever vrijwaart HBWT voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijk Artikel 16. Risico-overgang Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door de opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 17. Niet overname personeel De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging  daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met HBWT, medewerkers van HBWT of van ondernemingen waarop HBWT ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
1. Op alle overeenkomsten van HBWT is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen HBWT en de opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een door HBWT aan te wijzen bevoegde rechter. Niettemin hebben partijen het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijk arbitrage-instituut.

Vastgesteld te Utrecht op 14-03-2011 en gewijzigd op 27-01-2014.
Algemene voorwaarden HB Watertechnologie
Handelsnamen: HB Watertechnologie, HBWT, HB Tuintechniek,  HB Advies.